EAS toetus "EL tüübikinnitus"

Osaühing Lisako taotlus registreerimisnumbriga EU51698 ettevõtlusministri 12.11.2015 määruse nr 131 „Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi meetme määrus) alusel on rahuldatud arendusosaku toetuse saamiseks projektile „EL tüübikinnitus“.

Sõidukite tüübikinnituse peamine eesmärk on tagada, et turule viidavad uued sõidukid, osad ja eraldi seadmestikud tagaksid kõrge ohutuse ja keskkonnakaitse taseme. Samuti aitab see tagada EL kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumist.
Liikmesriigid lubavad turule lasta, registreerida ja kasutusele võtta vaid selliseid sõidukeid, osiseid ja eraldi seadmestikke, mis omavad asjakohast tüübikinnitust.

Tüübikinnituskorra kohaselt katsetab esmalt tunnustatud tehniline teenistus sõidukitüübi prototüüpi vastavalt nõuetele. Nende katsetuste alusel väljastab riiklik tüübikinnitusasutus EÜ tüübikinnitustunnistuse. Sõiduki kinnitamine ühes ELi riigis on piisav vastavustunnistuse alusel täiendava kontrollimiseta registreerimaks kõiki seda tüüpi sõidukeid kogu ELis. Vastavustunnistus on dokument, mille annab välja tootja ja mis tõendab, et sõiduk vastab ELi tüübikinnituse nõuetele. Tootja on kohustatud tagama tootmise vastavuse kinnitatud tüübile.

Täpsemalt: www.mnt.ee/et/soiduk/tuubikinnitusProjekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist 9380 euroga.